ŠAPA SYSTEM – KLIN se montira direktno na vreteno volana, pri čemu se sama letva volana ne oštećuje, tako da ne ugrožava bezbednost vozača u slučaju udesa. Postavljanjem ovog sistema, onemogućava se odvoženje vozila, odvlačenje sajlom kao i bilo kakvo guranje ili pomeranje vozila, a u slučaju čupanja volana, funkcija samog sistema ostaje nepromenjena. Sistem je opremljen mehaničkom bravom koja predstavlja jedinstveno rešenje u svetu, blindirana je i ne može se češljati niti lomiti. Šapa System ostaje trajno montiran na automobilu, a aktivira se okretom ključa. Potpuno je neupadljiv, tako da ne narušava izgled enterijera automobila.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, STRUČNI NALAZ I ANALIZA
ŠAPA SYSTEM – KLIN je cilindarska brava sa kodiranim ključem za blokiranje vratila upravljača vozila i zaštitu motornog vozila. Princip rada brave je sledeći: cilindarska brava ima kodirani ključ sa velikim brojem kombinacija (preko 50.000) praktično neponovljivim koji ulazi u otvor brave.

Šapa System se montira na vratilo upravljača i pričvršćuje posebnim nosačem a čep za zabravljivanje ulazi u otvor na prstenu koji je predhodno pričvršćen na vratilu upravljača. Pri montiranju, između segmenata sistema (sistem se sastoji iz četiri rasklopive komponente, koje spajanjem čine jednu celinu) fizički se uništavaju spojevi a dodatnu sigurnost predstavlja i ubacivanje tečnog metala tako da je nemoguće demontirati sistem bez oštećenja.

Sistem ima svoj noseći adapter za telo vratila upravljača (prsten koji se pričvršćuje za vratilo upravljača) i svoje telo u radijalnom pravcu prema vratilu u kom su smešteni cilindar brave i produženo vratilo sa trnom koji zabravljuje vratilo upravljača. Kada je sistem zaključan cilindar je u otvoru prstena, prethodno pričvršćenog za vratilo volana onemogućava se okretanje prstena a samim tim i vratila upravljača. Sama cilindarska brava po konstrukciji onemogućava “češljanje” cilindara brave radi postizanja otključavanja brave. Princip rada brave je pravilno izabran i omogućava postizanje cilja: sprečavanje neovlašćenog odvoženja motornog vozila.

Princip rada brave je takav da je uvek zaključana kada god se izvadi ključ, a s obzirom da položaj cilindra definiše isključivo vozač (odnosi se na zaključavanje i zaključavanje sistema) i to isključivo kada je brava otključana, isključuje se bilo kakva mogućnost samozaključavanja u toku vožnje jer ne postoji mogućnost da se brava otključa i promeni položaj cilindra bez ključa.

MONTAŽA SISTEMA PODRAZUMEVA UKLAPANJE RASTAVIVIH KOMPONENTI:

1. Gornji deo sistema na kome se nalazi adekvatan oslonac (razlikuje se u zavisnosti od automobila) uklapa se u karoserijski deo, pružajući dovoljnu stabilnost, a da se pri samom postupku ne narušava osnovni sastav predviđenog karoserijskog dela (nema čvrsto spojivih veza kao što su varovi, šrafovi i lepkovi specijalne namene).

2. Dvodelni prsten se učvršćuje za osovinu upravljača pri čemu se osovina takođe ne oštećuje.

3. Ojačana kutija u kojoj se nalazi brava povezana je sa gornjim delom sistema što predstavlja jedinstvenu celinu, fiksirani (nepokretni) sklop. Pokretni deo sistema (prsten učvršćen za osovinu upravljača) nalazi se između dva nepokretna dela i povezan je žljebom sa njima, tako da ceo sistem čini jedinstvenu celinu.

Iz gore navedenog se zaključuje da se prilikom montaže sistema ne oštećuje centralni upravljački sistem i ne narušava se bezbednost, a obzirom da je sistem mehanička zaštita isključena je bilo kakva mogućnost kvara na elektronici automobila.

NEUSPELI POKUŠAJI KRAĐE

Princip rada brave i cilindarskog umetka je patentiran 17.03.2005 god. pod rednim brojem 723 MP kod Zavoda za Intelektualnu Svojinu.
Rešenje o malom patentu po prijavi broj MP 133/04 priznato pravo upisano je u registar 17.03.2005 god. kod Zavoda za Intelektualnu Svojinu.
Registarski broj Isprave o Žigu je 52389 koji upisan u registar 13.04 2007 god. kod Zavoda za Intelektualnu Svojinu.